Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zsprudzica.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-12.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Balcy, e-mail: zsprudzica@gzosip.jasienica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 815 27 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzicy,   43-394 Rudzica 52

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. 

Wejście do budynku z 6 stron:

  1. od strony przedszkola 2 wejścia - pierwsze do którego prowadzi jednostopniowy podest, drugie na klatkę schodową, którym wchodzi się bezpośrednio na 1 piętro.
  2. od strony szkoły 2 wejścia - główne wejście do którego prowadzą schody i podjazd  dla wózków, jest to jedyne na stałe otwarte wejście, które prowadzi do przedsionka, aby dostać się na szkolny korytarz należy pokonać oszklone drzwi wewnętrzne - przez które mogą przechodzić osoby posiadające kartę magnetyczną, dzwoniąc na dzwonek lub są wpuszczane przez portiera, po uprzednim wylegitymowaniu się; drugie wejście (od strony budynku gimnazjum) bezpośrednio z parkingu
  3. od strony sali gimnastycznej i hali  - oba bezpośrednio z parkingu

Wszystkie drzwi do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego, otwierane są ręcznie.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek posiada cztery kondygnacje ( piwnicę, parter, I piętro , II piętro) aby przemieścić się między kondygnacjami trzeba pokonać schody. Szkoła ma w swoim wyposażeniu schodołaz. W budynku nie ma windy. Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

3. Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku szkoły nie ma pochylni, platform, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła posiada własny parking, ale bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego  na miejscu lub online.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje dodatkowe