Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice podopiecznych, jak i podopieczni będą mogli bardziej zaangażować się w życie placówki.

Dzisiaj na tablicy

DYŻUR WAKACYJNY

Zapisy dzieci na okres dyżuru wakacyjnego trwają
od 13.05.2024 r. do 03.06.2024 r.

Terminy dyżurujących przedszkoli:

Lipiec

 1. Przedszkole przy ZSP w Iłownicy
 2. Przedszkole przy ZSP w Międzyrzeczu
 3. Przedszkole przy ZSP w Rudzicy
 4. Przedszkole w Świętoszówce
 5. Oddział Przedszkolny przy SP w Świętoszówce

Sierpień:

 1. Przedszkole przy ZSP w Grodźcu
 2. Przedszkole przy ZSP w Jasienicy
 3. Przedszkole przy ZSP w Mazańcowicach
 4. Przedszkole przy ZSP w Wieszczętach

Kartę zgłoszenia można pobrać w sekretariacie lub na stronie internetowej danego przedszkola i dostarczyć do sekretariatu w formie papierowej.

Karta zgłoszenia - POBIERZ


Oświadczenia 

Oświadczenie woli wyboru przedszkola - dokument

Oświadczenie woli  wyboru szkoły - dokument  


 

"Blisko telefonu - daleko od dziecka"

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wystartowała właśnie z kampanią społeczną promującą cyfrową higienę i bezpieczny rozwój dzieci. Kampania "Blisko telefonu - daleko od dziecka" skierowana jest do rodziców dzieci do 6 roku życia i zwraca uwagę na negatywny wpływ korzystania przez rodziców z telefonów w obecności dziecka.   

W ramach kampanii powstał szereg materiałów edukacyjnych w tym: 4 grafiki z przekazami kampanii, podcasty z ekspertami, porady dla rodziców. A wszystko to umieszczone na stronie: DomoweZasadyEkranowe.fdds.pl   

Dzięki kampanii rodzice małych dzieci mają szansę dowiedzieć się:

 • dlaczego korzystanie przez rodzica z telefonu przy dziecku ma negatywny wpływ na jego rozwój,
 • dlaczego warto ograniczać czas przy telefonie przy dziecku,
 • jak ograniczać ten czas przy dziecku,
 • jak rozpoznawać, że nadużywa się ekranów przy dziecku.

  W związku z tym, że jest to ważny temat, nasza szkoła przystąpiła do kampanii. 


Rekrutacja do przedszkola i  klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025

Harmonogram naboru i zasady rekrutacji do przedszkola i klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025

Dokumenty:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE dziecka do Przedszkola Publicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
im. Jana Pawła II w Rudzicy 
na rok szkolny 2024/2025

ZGŁOSZENIE dziecka, zamieszkałego w obwodzie szkoły, do klasy I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudzicy na rok szkolny 2024/2025

WNIOSEK O PRZYJĘCIE dziecka, zamieszkałego poza obwodem szkoły, do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudzicy na rok szkolny 2024/2025Pawła II w Rudzicy na rok szkolny 2024/2025


Nasza szkoła w roku szkolnym 2023/2024 otrzymała środki na realizację w przedszkolu programu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, jest to kontynuacja programu rządowego (z lat 2016-2020).

     W ramach tego programu zostały zakupione książki w ilości 123 sztuk dla przedszkolaków na kwotę 3000zł, a także  podjęte zostały działania promujące czytelnictwo w przedszkolu.


Nasza szkoła i przedszkole bierze udział w Akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki - " Szkoła Pamięta"Nasza szkoła bierze udział w IV Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym
"Świetliczaki na tropie...przysłów"


 

 

13 września odbyło się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzicy szkolenie z projektu „ ZaJaki”. W zajęciach wzięli udział nauczyciele z placówek edukacyjnych z  Rudzicy i z Iłownicy.

Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi na problem pogarszającego się zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży.  Deficyty te u uczniów  wynikają z niskiego poczucia wartości,  z nieradzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i z braku akceptacji zmian fizjologicznych w procesie dojrzewania.

Szkolenie miało na celu wyedukować  nauczycieli tak, by mogli wspierać uczniów w sytuacjach stresogennych. Na zajęciach pokazano również takie metody pracy z uczniem, które miały wzmocnić poczucie wartości u dzieci oraz kształtować postawy tolerancyjne.

Tematyka zajęć projektu „ ZaJaki” będzie realizowana przez wychowawców we wszystkich klasach szkoły.  Mamy nadzieję, że dzięki temu znacznie poprawi się kondycja zdrowia psychicznego u dzieci.


 

Program ochrony ubezpieczeniowej na rok 2023/2024

Składka 66 zł  suma ubezpieczenia 40 000 zł


 

 

 

 

 

Konkurs  „Szkolna aktywność fizyczna”

Klasa 3c wzięła udział w konkursie organizowanym przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach pt. „Szkolna aktywność fizyczna”.

Przerwy śródlekcyjne w tej klasie wyglądają m.in. w ten sposób. Zapraszamy do oglądania. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fRzDq3x2uyM

 


 

Dyżur wakacyjny w przdszkolu

Zapisy dzieci na dyżur wakacyjny w przedszkolu w miesiącu sierpniu 2023 r. trwają od 15 maja 2023 r. do 15 czerwca 2023 r. Dokumentację w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie placówki. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY


 

 

Oświadczenie woli wyboru szkoły 


 

 

Oświadczenie woli wyboru przedszkola


  

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023-2024+ wniosek i link do strony GZOSiP w Jasienicy z rekrutacją


Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2023-2024+ wniosek i link do strony GZOSiP w Jasienicy rekrutacją.


 

 


 

„Laboratoria Przyszłości” 

Nasza szkoła w latach 2022-2027 bierze udział w projekcie „Laboratoria Przyszłości” realizowane przez MEiN we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której będą prowadzone zajęcia w innowacyjny sposób, budzący w uczniach chęć zdobywania wiedzy i umiejętność. Zajęcia te będą miały na celu odkrywanie talentów i rozwijania zainteresowań uczniów.

W ramach projektu szkoła otrzymała wsparcie finansowe, które przeznaczyła na zakup nowoczesnych urządzeń i materiałów edukacyjnych min. zakupione zostały drukarki 3D, wirtualne laboratorium Empiriusz, zestawy robotów wprowadzające uczniów w świat robotyki i nauki oprogramowania, maty do kodowania, różnego rodzaju drewniane klocki, stacja do lutowania, zestawy obwodów elektrycznych i wiele innych pomocy. Wszystkie zakupione pomoce uatrakcyjnią zajęcia zarówno lekcyjne, jak i pozalekcyjne, na które bardzo serdecznie zapraszamy.

 

 


 

 

 

Działania naszej szkoły w ramach akcji „Szkoła pamięta” :

 • Opieka nad miejscem pamięci narodowej w Rudzicy, przybliżanie dzieciom historii tego miejsca, bohaterów upamiętnionych na pomniku  Odwiedzanie grobów zmarłych nauczycieli naszej szkoły
 • Zapraszanie do szkoły ludzi zasłużonych dla lokalnej społeczności, poetę Juliusza Wątrobę, panią prezes Towarzystwa Miłośników Rudzicy
 •  Obchody Dnia Patrona – Jana Pawła II 
 • Udział w konkursach recytatorskich, w tym recytacji gwarą poetów pochodzących z Rudzicy i okolic  Organizacja wycieczek patriotycznych „Śladami Patrona”
 • Udział w konkursie gminnym „Moja mała Ojczyzna”
 •  Kultywowanie tradycji, zwyczajów, szacunku do przodków w ramach realizacji zadań edukacyjnych, planu wychowawczo-profilaktycznego
 •  Realizacja innowacji pedagogicznej „Miejsce na mapie serca tak mi bliskie”
 •  Współpraca z Towarzystwem Miłośników Rudzicy, Kołem Emerytów i Rencistów, Kołem Gospodyń Wiejskich
 •  Coroczna organizacja Konkursu Pieśni Patriotycznej
 •  Przygotowanie dla społeczności lokalnej koncertu słowno-muzycznego z okazji Święta Niepodległości w kościele parafialnym

 

 


 

 

 

  

„Posiłek w szkole i w domu”

Wójt Gminy Jasienica mgr inż. Janusz Pierzyna, jako organ prowadzący szkoły, podpisał
w imieniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudzicy umowę w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Celem projektu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. Dzięki otrzymanej dotacji celowej nastąpi doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej kuchni i stołówki szkolnej.

Całkowity koszt zadania wyniesie 100 000,00 złotych, z czego wartość wsparcia finansowego wynosi 80 000,00 złotych.

 

Aktualności